Српска лингвистичка олимпијада за средњошколце

Српска лингвистичка олимпијада за средњошколце је национално такмичење  чији је циљ формирање српског тима-представника на Међународној лингвистичкој олимпијади која се одржава већ осам година у различитим земљама Европе.

Такмичење на олимпијади је индивидуално и подразумева решавање сета од три  проблема на различитим, мање познатим  језицима : татарском, хавајском, микмаку, сулки, ланго, бурманском, вијетнамском...
 
Проблем обично покрива главне области теоријске, математичке и примењене лингвистике: фонетику, морфологију, семантику,синтаксу, ортографски систем, дијахронијске промене,  итд. За решавање проблема није потребно познавање било ког другог језика осим матерњег. Од такмичара се очекује да  применом аналитичког и дедуктивног мишљења открије везе међу речима, универзалије у циљном језику, али и изведе неки општи закључак о култури и обичајима  говорника.
Српска лингвистичка олимпијада одржава се у априлу 2013.
 
Особа задужена за контакт у вези са Олимпијадом је професорка Биљана Бранић Латиновић biljana.branic@gmail.com