Правила уписа - извод из конкурса

ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ,

5. УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 Пријемни испит за проверу посебних способности полажу кандидати који се уписују у:

– уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно за образовни профил у области уметности,

– школу за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и одељење, математичка гимназија и одељење, одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији, одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, одељење за ученике с посебним способностима за биологију и хемију у гимназији),

– школу у којој се део наставе остварује на страном језику,

– школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји).

                             Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју одреди Министарство у периоду од 25. маја до 04. јуна. Детаљније информације у вези са датумом и поступком полагања испита и уписа кандидати ће моћи да добију у одговарајућој средњој школи.

                        На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил.

                        Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

Кандидати који су положили пријемни испит и конкуришу за упис у:

– уметничку школу ликовне области, односно образовни профил у области уметности;

– филолошку гимназију и одељења филолошке гимназије;

– математичку гимназију и одељења математичке гимназије;

– одељење за ученике с посебним способностима за физику у гимназији;

– одељење за ученике с посебним способностима за биологију и хемију у гимназији;

– одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназији и

– школу у којој се део наставе остварује на страном језику

попуњавају у матичној ОШ образац за унос жеља и имају право да у матичној основној школи писмено изразе највише 20 опредељења за даље школовање.

Опредељење кандидата садржи: шифру ученика, назив школе, место школе, шифру и назив образовног профила, типа или смера гимназије, у складу с подацима објављеним у Конкурсу.

Опредељења ових кандидата могу бити како образовни профили за које су положили одговарајући пријемни испит, тако и остали образовни профили (за које се не полаже пријемни испит).

                        На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-листи, кандидати се распоређују по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим школама.

Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим средњим школама.

Кандидати који су положили одговарајући пријемни испит могу да конкуришу у свим школама у Републици Србији у којима је Конкурсом одређен упис у школе и одељења за које је услов положен одговарајући пријемни испит.

Приликом исказивања опредељења за даље школовање (попуњавања листе жеља), ови кандидати, уколико су положили одговарајући пријемни испит за више школа или образовних профила за које је услов положен одговарајући пријемни испит, опредељења исказују по редоследу који одговара интересовањима кандидата.

Обавештење о попуњавању листе жеља биће истакнуто на огласној табли школе у којој полажу пријемни испит, као и у матичној основној школи.

Распоређивање и упис ових кандидата обавља се у истим роковима као и упис кандидата у школе за које се не полаже пријемни испит, осим за кандидате који уписују музичке и балетске школе, што је назначено у Календару активности.

Пријављивање и полагање пријемног испита

1) Пријављивање кандидата и подношење докумената у уметничке школе (и одељења уметничких школа), математичку гимназију (и одељења ове гимназије), одељења гимназије за ученике с посебним способностима за физику, одељења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, одељења гимназије за ученике с посебним способностима за биологију и хемију, филолошке гимназије (и одељења ове гимназије) и школу у којој се део наставе остварује на страном језику обавља се од 10-13. маја у одговарајућој средњој школи.

11) Полагање пријемних испита у школама за ученике с посебним способностима (филолошка гимназија и филолошка одељења) обавиће се 01. и 02. јуна.

12) Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита за филолошку гимназију и филолошка одељења, односно за Математичку гимназију и математичка одељења и за одељење за ученике с посебним способностима за физику и одељење гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – најкасније 05. јуна до 8.00 часова.

13) Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита у уметничким, музичким и балетским школама – најкасније 06. јуна до 8.00 часова.

14) Подношење евентуалних жалби на резултате пријемног испита уписној комисији и комисији у средњој школи и издавање решења обавља се у средњој школи која спроводи пријемни испит, после објављених резултата пријемног испита најкасније 06. јуна од 8.00 до 16.00 часова (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит).

15) Коначни резултати пријемних испита биће објављени до 07. јуна до 12.00 часова.

5.1. Упис у школу по програму за ученике са посебним способностима

    Кандидат се уписује у филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење, одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији, одељење гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха на завршном испиту,

3) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,

– резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

Кандидату који конкурише за упис у било коју од школа наведених у тачки 5.1. Конкурса, резултати које је остварио на такмичењима вреднују се на начин исказан у тачки 3.3. овог конкурса, осим у случају вредновања резултата такмичења из предмета који су од посебног значаја за одређени смер гимназије, односно образовни профил, и то:

1) кандидату који конкурише за упис у филолошку гимназију и одељење, такмичење из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језика вреднује се на начин исказан у подтачки 5.1.1. Конкурса;

5.1.1. Упис у филолошку гимназију и филолошко одељење у гимназији

       За упис у филолошку гимназију и одељење кандидат полаже пријемни испит из два дела:

1. тест из српског, односно матерњег језика и књижевности,

2. тест из страног језика (енглески, француски, немачки и руски језик).

Тестови се полажу у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Тест из страног језика полаже се из енглеског, француског, немачког или руског језика, у зависности од опредељења кандидата за језик који ће изучавати.

Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење може да оствари највише по 120 бодова из сваког дела пријемног испита, односно укупно 240 бодова.

Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење је положио пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова из сваког дела пријемног испита.

Кандидати који су положили пријемни испит (најмање 60 бодова из сваког дела пријемног испита) могу исказати опредељење за:

– језик који су положили на пријемном испиту,

– језик који су учили као други у основној школи,

– италијански језик,

– шпански језик,

– јапански језик,

– кинески језик,

– класичне језике.

Приликом рангирања у одељењима за енглески језик, кандидати се рангирају на основу укупно освојеног броја бодова, без обзира на језик који су положили на пријемном испиту.

Приликом рангирања у одељењима за француски језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили француски језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.

Приликом рангирања у одељењима за немачки језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили немачки језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.

Приликом рангирања у одељењима за руски језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили руски језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.

Кандидат који положи пријемни испит у филолошкој гимназији не испуњава услов за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном језику.

Уколико су кандидати полагали испит из мађарског језика и књижевности, као матерњег језика, могу да конкуришу у сва одељења филолошке гимназије на мађарском језику, која су одређена Конкурсом.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у филолошку гимназију и одељење, у смислу овог конкурса, јесу такмичења из српског језика, односно матерњег језика и језичке културе и страног језика, у организацији:

1) српски језик:

- такмичење из српског језика и језичке културе – Друштво за српски језик и књижевност Србије,

2) матерњи језик:

- Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе – Удружење „Матица Бугара у Србији”,

- Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију,

- Такмичење из румунског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику,

- Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе – Друштво за русински језик, књижевност и културу,

- Такмичење у знању словачког језика и језичке културе – Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско друштво,

- Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе – Национални савет хрватске националне мањине,

- Такмичење из босанског језика – Национални савет босанске националне мањине,

3) за стране језике (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански):

– Друштво за стране језике и књижевности.

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језика, додељује се по 60 бодова за прво место, 50 бодова за друго место и 40 бодова за треће место.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у филолошку гимназију и одељење оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,

2) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

3) освојио већи број бодова на такмичењима исказан у тачки 3.3. Конкурса,

4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

11. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА

                        За школовање ученика средњих школа за неко од дефицитарних занимања у Републици Србији Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије додељиваће, односно одобраваће коришћење ученичког кредита у школској 2019/2020. години.

                        Конкурс за доделу ученичких кредита расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја до почетка школске 2019/2020. године. Додела ученичких кредита врши се на основу Конкурса и Закона о ученичком и студентском стандарду.

12. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА

                        Конкурс за доделу ученичких стипендија расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја до почетка школске 2019/2020. године. Додела ученичких стипендија врши се на основу Конкурса и Закона о ученичком и студентском стандарду.